அனிதா அத்தையின் அலறல்

இது எனக்கு நடந்த முதல் அனுபவம் எப்படி என்னோட அத்தை கூட அவளை நிர்மானமாக்கி அவளை காமமா காதல் செய்தேன் என்று சொல்கிறேன்.