நரி குறதிகளிடம் நான் பட்ட பாடும்

இந்த செக்ஸ் ஸ்டோரி எப்படி நரி குறத்திகள் என்ன வச்சி ஆசை தீர நிறைவேதிகொண்டனர் என்று உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன்.