அலுவலகம் சிறந்த தோழி

என்னோட அலுவலகத்தில் என் தோழி எப்படி எனக்கு காம பங்காளியாக மாறினால் எப்படி பல விழியங்கள் செய்தோம் என்ற காமக்கதை.