உடம்பு சுகத்துக்கு ஏங்கும் அத்தை

காம சுகம் கிடைக்காமல் தவித்த என் அத்தைக்கு என்னை தந்து அவளின் புண்டை அறிப்புக்கு சுகம் தந்தேன் என பார்க்கலாம்.