மகன் மடியில் உல்லாசம்

இது ஒரு அம்மா மகன் குடும்ப உறவு கதை எப்படி அம்மா அவள் மகன் மடியில் உல்லாசம் அனுபவித்து சுகம் காண்கிறாள் பாருங்கள்.